ระบบวัตถุเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ระบบค้นหาข้อมูลใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์ / ยาเสพติด

เลขที่ใบอนุญาต
ชื่อผู้รับอนุญาต
ชื่อผู้ดำเนินกิจการ
ชื่อสถานที่หรือชื่อร้าน
ชื่อจังหวัด
จำนวนค้นหาทั้งหมด รายการ
หมายเหตุ : 1.แสดงเฉพาะใบอนุญาตที่มีสถานะ คงอยู่ เท่านั้น
2.ใช้เป็นข้อมูลเพื่อการตรวจสอบเบื้องต้นหากประสงค์ใช้ประโยชน์เพื่อการอ้างอิงหรือดำเนินการทางกฏหมาย
โปรดติดต่อ
* สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรณี เป็นใบอนุญาตที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
* สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่สถานที่ตั้งอยู่ กรณีเป็นใบอนุญาตที่ออกโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (เฉพาะใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ,3 ,4 ของสถานพยาบาลเอกชนและใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ของสถานพยาบาลของรัฐ)